Skip to main content

特殊状态产品:

即将停售产品以及停产产品

在我们的特殊状态产品页面中,您可以在即将停售产品部分查看您所需要的产品是否会在近期停止销售。如果在常规产品页面找不到您想要的产品 - 那么您可以检查它是否在停产产品部分列出。

即将停售产品

感谢您浏览即将停售的产品,此处显示的产品型号很快就会停产。在该型号产品停产之前我们可以接受最后的订单。大多数情况下,这些停产的型号都会有相应的替代型号。

Multimode Laser  Diodes 

 

Obsolete Part Number Replacement
EYP-BAL-1120-01500-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-1064-08000-4020-CMT04-0000                                        

单频激光二极管

即将停售产品编号 替代产品编号                                         
EYP-RWS-0785-00080-1500-TOS52-0000 upon request
EYP-DFB-0785-00100-1500-TOC03-0000 upon request
EYP-DFB-0785-00100-1500-TOC03-0002 upon request
EYP-DFB-1059-00040-1500-BFY02-0000 请咨询销售人员

单模激光二极管

 

增益芯片  

即将停售产品编号替代产品编号
EYP-RWE-0740-02000-1500-SOT02-0000请咨询销售人员                                                                                                                     

Tapered Amplifiers  

停产产品

单频激光二极管

停产产品 对应升级产品编号
EYP-DBR-0633-00003-2000-BFY02-0000 EYP-DBR-0633-00010-2000-BFW01-0000
EYP-RWS-0633-00003-2000-BFY02-0000 EYP-DBR-0633-00010-2000-BFW01-0000
EYP-DBR-0633-00005-2000-BFY02-0000 EYP-DBR-0633-00010-2000-BFW01-0000
EYP-DBR-0633-00005-2000-BFY02-0005 EYP-DBR-0633-00010-2000-BFW01-0000
EYP-DBR-0633-00005-2000-BFW01-0000 EYP-DBR-0633-00010-2000-BFW01-0000
EYP-DBR-0633-00005-2000-BFW01-0005 EYP-DBR-0633-00010-2000-BFW01-0005
EYP-RWS-0633-00005-2000-BFW01-0000  EYP-RWS-0633-00010-2000-BFW01-0000 
EYP-DBR-0633-00010-2000-TOC03-0000 EYP-DBR-0633-00010-2000-BFW01-0000
EYP-RWS-0760-00040-1500-TOS52-0000 

EYP-RWS-0760-00040-1500-SOT02-0000

 EYP-RWS-0780-00080-1500-TOV01-0000

EYP-DFB-0763-00030-1500-SOT02-0000 EYP-DFB-0764-00040-1500-TOC03-0000
EYP-DFB-0763-00030-1500-TOC03-0000 EYP-DFB-0764-00040-1500-TOC03-0000
EYP-DFB-0784-00100-1500-TOC03-0000 EYP-DFB-0785-00100-1500-TOC03-0000
EYP-DFB-0785-00040-1500-BFY02-0000 upon request
EYP-DFB-0785-00040-1500-BFY02-0002 upon request
EYP-RWS-0785-00080-1500-SOT02-0000 upon request
EYP-DFB-0795-00040-1500-BFY02-0000 EYP-DFB-0795-00080-1500-BFW01-0005
EYP-DFB-0795-00040-1500-BFY02-0001 EYP-DFB-0795-00080-1500-BFW01-0005
EYP-DFB-0795-00040-1500-BFY02-0002 EYP-DFB-0795-00080-1500-BFW01-0005
EYP-DFB-0795-00040-1500-BFY02-0005 EYP-DFB-0795-00080-1500-BFW01-0005
EYP-DFB-0852-00010-1500-BFY15-0001 EYP-DFB-0852-00010-1500-BFY15-0005

EYP-DFB-0855-00050-1500-BFY02-0000

EYP-DFB-0855-00050-1500-BFY02-0002

EYP-DFB-0855-00150-1500-TOC03-0000

EYP-DFB-0855-00150-1500-TOC03-0002

on request

on request

on request

on request

EYP-DFB-0923-00100-1500-SOT02-0000 EYP-RWE-0980-08020-1500-SOT02-0000
EYP-DBR-1083-00080-2000-TOC03-0000 EYP-DFB-1083-00080-1500-TOC03-0000

 

锥形放大器

停产产品 对应升级产品编号
EYP-TPA-0780-00500-3006-CMT03-0000 EYP-TPA-0780-02000-4006-CMT04-0000
EYP-TPA--0795-00500-3006-CMT03-0000EYP-TPA-0795-02000-4006-CMT04-0000
EYP-TPA-0850-01000-4006-CMT04-0000

EYP-TPA-0850-00500-3006-CMT03-0000

EYP-TPA-0850-02000-4006-CMT04-0000

锥形激光

停产产品 对应升级产品编号
EYP-TPL-0780-01000-3006-CMT03-0000 EYP-TPA-0780-01000-3006-CMT03-0000
EYP-TPL-0808-01000-3006-CMT03-0000

EYP-RWL-0808-00800-4000-BFW02-0010

EYP-RWL-0808-00800-4000-BFW42-0000

EYP-TPL-0840-01000-3006-CMT03-0000 EYP-TPA-0830-01000-4006-CMT04-0000

多模激光二极管

停产产品 对应升级产品编号
EYP-BAL-0653-01000-0710-CMT02-0000 EYP-BAL-0653-01000-1510-CMT02-0000
EYP-BAL-0670-00800-0710-TOC03-0000 EYP-BAL-0670-01500-1506-CMT02-0000
EYP-BAL-0670-10500-1506-CMT02-0000 on request
EYP-BAL-0740-01000-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-0670-01500-1506-CMT02-0000
EYP-BAL-0760-01500-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-0670-01500-1506-CMT02-0000
EYP-BAL-0765-01500-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-0670-01500-1506-CMT02-0000
EYP-BAL-0790-01500-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-0808-08000-4020-CMT04-0000
EYP-BAL-0808-07000-4020-CDL01-0000 EYP-BAL-0808-07000-4020-CDL02-0000
EYP-BAL-0980-10000-4020-CDL01-0000 EYP-BAL-0980-10000-4020-CDL02-0000
EYP-BAL-1060-02000-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-1064-08000-4020-CMT04-0000
EYP-BAL-1064-10000-4020-CDL01-0000 EYP-BAL-1064-10000-4020-CDL02-0000

单模激光二极管

停产产品 对应升级产品编号
EYP-RWL-0730-00020-2000-SOT02-0000 EYP-RWE-0740-02000-1500-SOT02-0000
EYP-RWL-0770-00025-1500-SOT02-0000 EYP-RWE-0790-04000-0750-SOT01-0000
EYP-RWL-0780-00100-0750-SOT01-0000 EYP-RWL-0790-00100-1500-SOT02-0000
EYP-RWL-0830-00200-1500-SOT02-0000 EYP-RWE-0860-06010-1500-SOT02-0000
EYP-RWL-0840-00130-1500-SOT02-0000 EYP-RWL-0850-00100-1500-SOT12-0000
EYP-RWL-0840-00100-0750-TOS01-0000 EYP-RWL-0850-00100-0750-TOS52-0000
EYP-RWL-0850-00130-1500-SOT02-0000 EYP-RWL-0850-00100-1500-SOT12-0000
EYP-RWL-0870-00100-1500-SOT02-0000 EYP-RWL-0870-00100-0750-SOT01-0000
EYP-RWL-0940-00100-1500-SOT02-0000 EYP-DFB-0935-00080-1500-TOC03-0000
EYP-RWL-0980-00150-0750-SOT01-0000 EYP-RWE-0980-08020-1500-SOT02-0000

增益芯片

停产产品 对应升级产品编号
EYP-RWE-0650-00502-2000-SOT02-0000 EYP-RWE-0660-00703-2000-SOT02-0000
EYP-RWE-0670-00702-1000-SOT02-0000 EYP-RWE-0670-00703-1000-SOT02-0000
EYP-RWE-0740-1000-1500-SOT02-000 EYP-RWE-0740-2000-1500-SOT02-0000
EYP-RWE-0780-02000-1300-SOT12-000 EYP-RWE-0790-03010-1500-SOT02-0000
EYP-RWE-0790-02000-1500-SOT02-0000 EYP-RWE-0790-03010-1500-SOT02-0000
EYP-RWE-0790-04000-0750-SOT01-0000

EYP-RWE-0760-02010-1500-SOT12-0000

EYP-RWE-0850-05010-1500-SOT02-0000 EYP-RWE-0860-06010-1500-SOT02-0000
EYP-RWE-0870-06010-0750-SOT01-0000 EYP-RWE-0860-06010-1500-SOT02-0000
EYP-RWE-0940-08000-0750-SOT01-0000 on request
EYP-RWE-0980-08020-1500-SOT02-0000 on request
EYP-RWE-1060-10020-0750-SOT01-0000 EYP-RWE-1060-10020-1500-SOT02-0000
Back to overview