Skip to main content

特殊状态产品:

即将停售产品以及停产产品

在我们的特殊状态产品页面中,您可以在即将停售产品部分查看您所需要的产品是否会在近期停止销售。如果在常规产品页面找不到您想要的产品 - 那么您可以检查它是否在停产产品部分列出。

即将停售产品

感谢您浏览即将停售的产品,此处显示的产品型号很快就会停产。在该型号产品停产之前我们可以接受最后的订单。大多数情况下,这些停产的型号都会有相应的替代型号。

多模激光二极管

 

即将停售产品编号 替代产品编号
EYP-BAL-0808-00020-1540-SOT23-0016 请咨询销售人员
EYP-BAL-1120-01500-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-1064-08000-4020-CMT04-0000

单频激光二极管

即将停售产品编号替代产品编号

EYP-DBR-0632-00010-2000-BFW01-0000

请咨询销售人员                                             
EYP-DBR-0633-00010-2000-BFW01-0000请咨询销售人员
EYP-DFB-0767-00050-1500-BFW01-0005请咨询销售人员
EYP-DFB-0767-00050-1500-TOC03-0005请咨询销售人员
EYP-DFB-0785-00100-1500-TOC03-0000请咨询销售人员
EYP-DFB-0785-00100-1500-TOC03-0002请咨询销售人员
EYP-DFB-0795-00015-1500-BFY12-0005请咨询销售人员

锥形放大器

即将停售产品编号 替代产品编号
EYP-TPA-0808-01000-4006-CMT04-0000请咨询销售人员

单模激光二极管

即将停售产品编号 替代产品编号
EYP-RWL-0830-00250-1300-TOS22-0000 请咨询销售人员
EYP-RWL-0870-00100-0750-SOT01-0000 EYP-RWL-850-00100-0750-TOS52-0000
EYP-RWL-0930-00080-0750-SOT01-0000 请咨询销售人员
EYP-RWL-1060-00100-0750-SOT01-0000 EYP-RWL-1060-00100-1300-SOT01-0000

 

 

停产产品

单频激光二极管

停产产品 对应升级产品编号
EYP-DFB-0852-00010-1500-BFY15-0005 EYP-DFB-0852-00010-1500-BFY12-0005

 

锥形放大器

停产产品 对应升级产品编号
EYP-TPA-0670-00500-2003-CMT02-0000 请咨询销售人员
EYP-TPA-0780-00500-3006-CMT03-0000 EYP-TPA-0780-02000-4006-CMT04-0000
EYP-TPA--0795-00500-3006-CMT03-0000EYP-TPA-0795-02000-4006-CMT04-0000
EYP-TPA-0850-01000-4006-CMT04-0000

EYP-TPA-0850-00500-3006-CMT03-0000

EYP-TPA-0850-02000-4006-CMT04-0000

 

多模激光二极管

停产产品 对应升级产品编号
EYP-BAL-0653-01000-0710-CMT02-0000 EYP-BAL-0653-01000-1510-CMT02-0000
EYP-BAL-0670-00800-0710-TOC03-0000 EYP-BAL-0670-01500-1506-CMT02-0000
EYP-BAL-0670-10500-1506-CMT02-0000 请咨询销售人员
EYP-BAL-0740-01000-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-0670-01500-1506-CMT02-0000
EYP-BAL-0760-01500-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-0670-01500-1506-CMT02-0000
EYP-BAL-0765-01500-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-0670-01500-1506-CMT02-0000
EYP-BAL-0790-01500-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-0808-08000-4020-CMT04-0000
EYP-BAL-0808-07000-4020-CDL01-0000 EYP-BAL-0808-07000-4020-CDL02-0000
EYP-BAL-0980-10000-4020-CDL01-0000 EYP-BAL-0980-10000-4020-CDL02-0000
EYP-BAL-1060-02000-2010-CMT02-0000 EYP-BAL-1064-08000-4020-CMT04-0000
EYP-BAL-1064-10000-4020-CDL01-0000 EYP-BAL-1064-10000-4020-CDL02-0000

单模激光二极管

停产产品 对应升级产品编号
EYP-RWL-0808-00800-4000-BFW02-0010 EYP-RWL-0808-00800-4000-BFW39-0010
EYP-RWL-0808-00800-4000-BFW42-0000 EYP-RWL-0808-00800-4000-BFW09-0000
EYP-RWL-0840-00130-1500-SOT02-0000 EYP-RWL-0850-00100-1500-SOT12-0000
EYP-RWL-0850-00130-1500-SOT02-0000 EYP-RWL-0850-00100-1500-SOT12-0000

增益芯片

停产产品 对应升级产品编号
EYP-RWE-0650-00502-2000-SOT02-0000 EYP-RWE-0655-00505-2000-SOT02-0000
EYP-RWE-0660-00703-2000-SOT02-0000 EYP-RWE-0655-00505-2000-SOT02-0000
EYP-RWE-0790-02000-1500-SOT02-0000 EYP-RWE-0790-03010-1500-SOT02-0000
Back to overview